Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Oddziału PTL w Białymstoku (od 7 czerwca 2019 r.):

 1. Przewodniczący Marek Masłowski.
 2. Zastępca przewodniczącego Andrzej Stobiński.
 3. Zastępca przewodniczącego Janusz Porowski.
 4. Sekretarz Mirosław Sienkiewicz.
 5. Skarbnik Olga Sadowska.
 6. Członek Zarządu Cezary Świstak.
 7. Członek Zarządu Sławomir Bakier.
 8. Członek Zarządu Anna Kulbacka.
 9. Członek Zarządu Stanisław Kułak.
 10. Członek Zarządu Jarosław Wawrzyniak.
 11. Członek Zarządu Grzegorz Dworakowski.

Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. Realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. Przyjmowanie nowych członków,
 4. Podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. Zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. Sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. Zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. Tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. Zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. O wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.
Komisja rewizyjna Oddziału  PTL w Białymstoku (od 2015 r.):
 1. Przewodniczący Grażyna Czalej-Gawrycka.
 2. Członek Roman Rogoziński.
 3. Członek Maja Szykut.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. Zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. Kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.